April 18, 2007
RE(VISION) at Annabells Lounge
782 W. Market St.
Akron, Ohio
216.539.7485


April 20, 2007
4/20
TBA
Akron, Ohio
216.472.2778